سفارش تبلیغ
مسابقه صبح رسانه

صورتی

گاهی!

[ یادداشت ثابت - دوشنبه 92/3/7 ] [ 12:46 صبح ] [ شهرزاد رحیمی ]

گاهی دلم میخواهد...

خرمایی بخورم وفاتحه ای بخوانم برایه روحم!!!!!!!!!!

شادیش ارزانی انهایی که رفتنم را لحظه شماری میکردند...!اغوشت

[ یادداشت ثابت - دوشنبه 92/3/7 ] [ 12:40 صبح ] [ شهرزاد رحیمی ]

غصه مرا خورد وقتی دیدم دست به  سینه ایستاده ایی!

من تماااااااام راه را برای اغوشت دویده بودم!این بار...

[ یادداشت ثابت - دوشنبه 92/3/7 ] [ 12:38 صبح ] [ شهرزاد رحیمی ]

این بار تو بگو دوستت دارم!

 

 

نترس..................

من اسمان را گرفته ام که به زمین نیاید...!حرف دل

[ یادداشت ثابت - دوشنبه 92/3/7 ] [ 12:35 صبح ] [ شهرزاد رحیمی ]

ای فلک گر مرا  خلق نمیکردی اجاقت کور بود!؟من که خود راضی بر این خلقت نبودم زور بود!؟

من که باشم یا نباشم کار گردون لنگ نیست!من بمیرم یا بمانم که کسی دلتنگ نیست!قلب من

[ یادداشت ثابت - دوشنبه 92/3/7 ] [ 12:30 صبح ] [ شهرزاد رحیمی ]

قلب من به تیغ کسانی زخم برداشت که از انها انتظار محبت داشتم!:: مطالب قدیمی‌تر >>